Test tính năng Embedded Posts của Facebook

Facebook đã mở tính năng Embedded Posts cho toàn bộ người dùng. Bạn có thể copy code của post để dán vào blog hoặc website của mình. Tính năng này chỉ dành cho những post để trạng thái public. Nhiều người cho rằng tính năng này phù hợp với các Page hơn là cho Profile cá nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>